Miami Savings Bank, Miamitown Ohio

Miami Savings Bank, Miamitown Ohio

Miami Savings Bank, Miamitown, Ohio

Founded in 1909 as Miami Savings and Loan Company the bank is the oldest company in Miamitown.