Saint Charles Catholic Church

Saint Charles Catholic Church

The Saint Charles Catholic Church, Milan, Indiana

Built  in  1908  St.  Charles  Catholic  Church  originated  as  a  Bishop  Parish.